speaker-photo

Prashant Karmarlkar

Founder & Managing Partner, Circular Angle